O AKF


Visegrad Fund

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti ATELIÉR AKF, s.r.o., v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločnosť

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s.r.o., IČO: 46 550 275, so sídlom Svätoplukova 2639/35, 902 01 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddiel: Sro, vložka 79756/B a prevádzkou na ul. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava (ďalej len Spoločnosť), poskytuje služby v oblasti vzdelávania vo fotografii a v oblastiach s ňou súvisiacich, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

 

Prihlásenie

Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzu vzniká na základe odoslanej objednávky - prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Minimálny vek účastníka je 16 rokov. Výnimku tvoria Letné detské fotografické tábory, minimálny vek maloletého účastníka je 10 rokov.

Pre prihlásenie maloletého účastníka, napr. na Letný detský fotografický tábor je podmienkou vyplnenie a odoslanie prihlášky rodičom, resp. právnym zástupcom maloletého.

 

Platba

Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky.

Splatnosť kurzovného je určená vo faktúre.

Číslo účtu Spoločnosti vo Všeobecnej Úverovej Banke v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0029 8769 5857, variabilný symbol je uvedený v zálohovej faktúre, ktorú účastník kurzu obdrží na základe odoslanej objednávky.

 

Rezervácia miesta na kurze

Rezervácia miesta na kurze je platná v momente prijatia zálohovej platby na účet Spoločnosti. V prípade naplnenia kapacít kurzu má Spoločnosť právo odmietnuť účastníka, ktorého platba bola na účet spoločnosti pripísaná neskôr ako platba iného účastníka alebo nebola pripísaná na účet Spoločnosti do začiatku konania kurzu.

 

100% Garancia spokojnosti s kurzom AKF

Spoločnosť účastníkovi garantuje, že ak účastník kurzu počas prvých 60 minút (1 hodina) prejaví nespokojnosť s kvalitou kurzu alebo profesnými znalosťami lektora a túto nespokojnosť jasne odkomunikuje s lektorom a prítomným office managerom, bude účastníkovi vrátených 100% kurzovného.

 

100% Garancia konania kurzu AKF

Spoločnosť účastníkovi garantuje konanie kurzu v pôvodnom termíne za podmienky skráteného trvania kurzu. Dĺžka kurzu sa upravuje z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov z pôvodnej dĺžky na skrátenú verziu. Táto garancia platí pre 1 až 3 účastníkov. Cena kurzu zostáva rovnaká. Kompenzácia spočíva v absolvovaní kurzu ako skrátenej lekcie, kde menší počet účastníkov zaručuje dostatočný priestor pre napredovanie účastníkov.*

Spôsob krátenia kurzu je nasledovný:

1 účastník = kurz je skrátený o 3 hodiny;

2 účastníci = kurz je skrátený o 2 hodiny;

3 účastníci = kurz je skrátený o 1 hodinu;

4 účastníci = kurz nebude krátený.

Pri nevyužití alebo nesúhlasu minimálne jedného účastníka z danej skupiny si spoločnosť vyhradzuje právo presunúť termín skupinového kurzu s počtom účastníkov nižším ako 4 a ponúknuť účastníkom možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne.

  • Skrátenú verziu (100% Garanciu konania kurzu) nie je možné uplatniť pri kurzoch zakúpených za zľavnenú sumu alebo v rámci zľavovej zvýhodnenej akcie, teda kurzu zakúpeného za inú ako plnú sumu.

 

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné:

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti na kurze menej ako 48 hodín pred začiatkom konania kurzu = storno poplatok 100% z ceny kurzovného.

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 2-4 dní pred dňom konania kurzu = storno poplatok vo výške 60% z ceny kurzovného.

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 4-14 dní pred konaním kurzu = storno poplatok 40% z ceny kurzovného.

 

Neúčasť na kurze

V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednaný kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu (účastník sa na kurz dostaví po stanovenom začiatku kurzu alebo odíde pred ukončením kurzu) alebo z akýchkoľvek dôvodov na strane účastníka odmietne pokračovať alebo dokončiť kurz (aj v náhradnom termíne) nevzniká účastníkovi nárok na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.

 

Podmienky pre stornovanie prenájmu ateliéru

Podmienky pre písomné alebo telefonické stornovanie objednávky prenájmu ateliéru:

14 dní pred termínom = storno poplatok 40% z ceny prenájmu. 

4 dni pred termínom = storno poplatok 60% z ceny prenájmu. 

2 dni pred termínom = storno poplatok 100% z ceny prenájmu. 

V prípade, že bez oznámenia v daný termín nevyužijete prenájom = storno poplatok 100% z ceny prenájmu.

 

Organizačné zmeny

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena lektora, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu a pod.) Všetky prípadné zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené telefonicky alebo e-mailom.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov nižším ako 4 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne.

Spoločnosť si vyhradzuje právo ponúknuť účastníkovi náhradný termín podľa možností Spoločnosti.

Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú účastníci so skôr uhradeným rezervačným poplatkom. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

 

Darčekové poukazy

Spoločnosť ponúka možnosť zakúpenia Darčekového poukazu na svoje produkty (kurzy) objednávateľom (zákazník) pre tretiu stranu (účastník). Darčekový poukaz je po objednaní odoslaný buď zákazníkovi v elektronickej podobe.

 

Platnosť darčekového poukazu

Platnosť darčekového poukazu v závislosti od typu akcie alebo ponuky je 4-6 mesiacov od dátumu nákupu.

 

Vrátenie alebo stornovanie darčekového poukazu

Darčekový poukaz je možné stornovať alebo vrátiť najneskôr 2 mesiace od dátumu nákupu za predpokladu dodržania ostatných pravidiel o stornovaní účasti na kurze. Platba za darčekový poukaz môže byť vrátená iba zákazníkovi, nie účastníkovi.

 

Zvýhodnené a akciové ceny kurzov a rôzne formy zľavových kupónov

Spoločnosť na svoje aktivity (kurzy) ponúka zľavy a akcie s možnosťou nákupu za zvýhodnenú cenu. Rovnako tak spoločnosť vydáva a akceptuje zľavové, či darčekové poukazy (kupóny) získané zákazníkom za nákup napr. fotografického vybavenia u rôznych predajcov fototechniky. Žiadnu zo zľavnených, kupónových alebo darčekových akcií nie je možné kombinovať s inou zľavovou, kupónovou alebo darčekovou akciou. Zvýhodnené a akciové ceny kurzov nie je možné kumulovať. Ak existuje možnosť výberu z viacerých cenových akcií alebo zvýhodnení, zákazníkovi alebo účastníkovi je vždy započítaná najvýhodnejšia akciová ponuka alebo cenové zvýhodnenie.

 

Platnosť zľavových kupónov

Maximálna platnosť kupónu je vždy uvedená na poukaze. V závislosti od typu kurzu je dĺžka platnosti poukazu 4-6 mesiacov.

 

Predĺženie platnosti zľavových kupónov

Podmienkou predĺženia platnosti zľavového kupónu je včasná a pravidelná komunikácia ohľadom termínov kurzov so Spoločnosťou. Za včasnú komunikáciu sa považuje doba minimálne 30 dní pred skončením platnosti kupónu. Platnosť zľavového kupónu môže byť predĺžená z nasledujúcich dôvodov: 

Spoločnosti nebolo umožnené uskutočniť plánovaný kurz, napr. kvôli nedostatku prihlásených účastníkov. Kurz bol z uvedených príčin presunutý na iný termín.

Spoločnosti nebolo umožnené uskutočniť plánovaný kurz z dôvodu nepredpokladaných technických príčin. Kurz bol z uvedených príčin presunutý na iný termín.

Zľavový kupón nebude predĺžený v prípade, že Spoločnosť účastníkovi poskytla počas trvania platnosti kupónu dostatočné množstvo termínov na absolvovanie kurzu. Za dostatočné množstvo sa považuje počet uskutočnených kurzov prevyšujúci počet presunutých termínov kurzu.

Ak účastník nemohol absolvovať kurz z osobných, zdravotných alebo iných príčin nesúvisiacich s aktivitami Spoločnosti, platnosť kupónu nebude predĺžená.

Termín platnosti zľavového kupónu po platnosti bez hore uvedených príčin nebude Spoločnosťou predĺžený.

 

Zľavy a rôzne Benefity tretích strán

Spoločnosť akceptuje viacero cenových zvýhodnení a zliav spoločností tretích strán.

 

Výhra v súťaži

Spoločnosť ponúka ako výhry v súťažiach spoločností tretích strán účasť na skupinových kurzov konaných v Akadémii Kreatívnej fotografie. Výhra je finančný benefit, zľava v rôznej výške pre jednu osobu na absolvovanie skupinového kurzu s fotografickou tématikou. Termín platnosti výherného Darčekového poukazu je uvedený na poukaze. Výhru v súťaži nie je možné použiť na nákup Individuálnej lekcie a Turistického fotovýletu.

 

Zodpovednosť za straty na majetku

Spoločnosť neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok.

 

Zodpovednosť za škodu

Účastník kurzu je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným účastníkom.  Účastníkovi nie je dovolené vynášať z priestorov Spoločnosti žiaden materiál, technické vybavenie a iné propierty patriace Spoločnosti.

 

Ochrana osobných údajov

Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 3 rokov od jeho ukončenia.

 

Osobné informácie

Získané osobné údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch vyžadujúcich odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na poskytované služby, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli doplneniu informácií potrebných pre spracovanie vašej objednávky a/alebo požiadavky. Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. sa týmto zaväzuje, že Vaše osobné informácie neodovzdá tretej strane bez vášho dovolenia.

 

Bezpečnosť

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. prijala opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, ich nepresnosti alebo zneužitia.

 

Správnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. môže z vlastnej vôle alebo na základe vašej žiadosti doplniť, opraviť alebo vymazať akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou tejto stránky.

 

Veková hranica

Osoba mladšia ako 16 rokov nesmie zasielať spoločnosti ATELIÉR AKF, s. r. o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie tejto stránky, poskytovaných služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča/ov alebo právneho/ych zástupcu/ov.

 

Použitie vytvorených diel

Účastník kurzu týmto dáva Spoločnosti súhlas na použitie účastníkových diel, vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu, na propagačné účely Spoločnosti.

Zároveň sa účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených  účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci kurzov Spoločnosti.

Verejné použitie diela je možné iba s písomným súhlasom Spoločnosti.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4. 2012. 

Ostatná úprava Všeobecných obchodných podmienok je v platnosti od 17.8. 2018.